Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op onze vennootschapszetel. In geval van achterstallige betalingen wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 15% op jaarbasis aangerekend. Vanaf de eerste ingebrekestelling wegens wanbetaling is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd begroot op 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 50 en een maximum van € 2.500. De verkoper houdt zich het recht voor om de werkelijke schade, indien deze hoger zou zijn, in te vorderen, waaronder doch niet beperkt daartoe, de al dan niet gerechtelijke aanmanings-, invorderings- en protestkosten. In geval van achterstal van betalingen kan de verkoper zonder daarvoor tot ingebrekestelling te moeten overgaan, de uitvoering van alle lopende orders schorsen totdat de achterstal betaald wordt. De verkoper kan lastens de koper, indien de betaling 15 dagen na de ingebrekestelling nog niet geregeld zou zijn, tot buitengerechtelijke verbreking van de lopende orders overgaan. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, wordt de leveringsplicht van de verkoper geacht te zijn gebeurd bij het laden van de goederen en rust het risico over de goederen vanaf die datum bij de koper en wordt deze aanzien als de bewaarder van de goederen. Alle klachten moeten gedaan worden binnen de 10 dagen na levering, bij gebreke waaraan de goederen en de factuur aanvaard zijn. De ontstentenis van enige reactie omtrent deze voorwaarden door de koper binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, maakt deze tegenstelbaar aan de koper dit voor alle toekomstige contacten. Deze voorwaarden hebben de absolute voorrang op alle mogelijke aanvullende of afwijkende voorwaarden die door de koper gebruikt worden. Van zodra de goederen doorverkocht, aangepast of verwerkt werden door de koper, worden er geen klachten meer aanvaard. Op alle geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de integrale betaling van de goederen, dit in hoofdsom, rente en kosten, blijven deze de eigendom van de verkoper. Bij zelfs maar gedeeltelijke wanbetaling kan de verkoper tot terugvordering van alle nog bij de koper aanwezige goederen overgaan. De koper zal ten dien verstande de verkoper of diens agent in zijn bedrijf toelaten om de goederen op te halen. De koper verklaart dat hij vanaf de eerste factuur kennis heeft van dit eigendomsvoorbehoud, zodanig dat dit toepasselijk is op alle daarna verrichte aankopen. In geval van doorverkoop aan een derde heeft de verkoper een rechtstreekse vordering op alle openstaande schulden die deze derde nog zou hebben bij de koper, dit ter vergoeding van de nog openstaande hoofdsom, rente en kosten van de verkoper t.a.v. de koper. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere betalingsinstrumenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopvoorwaarden.